مقبره دانشمند، فقيه و مفسر دوره صفويه ملا خليل بن غازي قزويني (متوفي1089) و سه فرزند وي : سلمان، احمد وابوذر در جوار مدرسه وي قرار دارد. بناي باقي مانده از مدرسه پرشکوه وي که روزگاري محل حضور دانشمنداني نامي همچون فيض کاشاني، شيخ حر عاملي، ملا رفيعاي واعظ، آقا رضي و... بوده و هم اکنون در اختيار بنياد ايران شناسي شعبه استان قزوين است.