آیت روح فزا - بزرگداشت آیت ال... حاج شیخ علی محمدی تاکندی